Algemene verkoopsvoorwaarden tent in je tuin

 

Artikel 1 Definities

1.1In deze algemene  verkoopvoorwaarden  wordt verstaan onder:

Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Tent in je tuin zzp en de Consument over het verlenen van diensten tegen betaling met betrekking tot de huur van Tent in je tuin-producten en of diensten.

Consumenten

De partij die  via Tent in je tuin zzp  een aankoop doet voor particulier gebruik of een evenement;

Evenementen

Openbaar of privé-evenement waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitgezonderd – een bruiloft en haar camping.

Tent in je tuin

ZZP bedrijf Tent In Je Tuin, gevestigd en kantoorhoudende te Coendersstraat 7, 7622 XX Borne, KvK-nummer 85411507, BTW nummer NL004094674B53

Tent in je tuin-producten

Alle producten die  aan de consument worden aangeboden, zichtbaar op de internetsites van Tent in je tuin zzp. De  te  koop aangeboden Tent in je tuin-producten zijn deze producten, zichtbaar op de internetsite op de dag dat de consument de internetsite  bezoekt en voor zover het product bij de hand is.

Algemene  verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene  verkoopvoorwaarden van Tent in je tuin zzp;

Internetsite van Tent in je tuin zzp

Alle internetsites die gebruik maken  van de diensten en/of software van Tent in je tuin zzp om de verkoop van Tent in je tuin producten mogelijk te  maken.

Locatie

De plaats waar het evenement wordt  gehouden.

Organisator

De partij, betrokken bij en verantwoordelijk voor de  organisatie van het evenement en de huurder van het gehuurde object;

 

1.2 Object

Het doel van deze huidige algemene      verkoopvoorwaarden is om, globaal en uitsluitend in verband met de  acties op  de  internetsites van Tent in je tuin zzp, de rechten en plichten  te verankeren. tussen de Consument en Tent in je tuin zzp, die ontstaan uit de online verkoop van Tent in je tuin-producten die te koop  worden aangeboden  op de internetsites van Tent in je tuin zzp. Deze voorwaarden hebben voorrang op elk ander  document.

 

 1.3De  onderhavige Algemene  verkoopvoorwaarden zijn  van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door Tent in je tuin zzp  worden uitgevoerd of gedaan, voor elke bestelling van Tent in je tuin-producten, via  de websites  van Tent in je tuin zzp door  de Consument via Tent in je tuin zzp en elke overeenkomst.     Afwijkingen van deze algemene  verkoopvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt, indien deze rechtsgeldig zijn ondertekend. In dat geval  blijven  alle overige bepalingen van deze algemene  verkoopvoorwaarden van  toepassing.

 

1.4 Op de Overeenkomst zijn  de Algemene     verkoopvoorwaarden van de Organisator van toepassing  , evenals de Algemene  verkoopvoorwaarden voor locatiehouders. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene       verkoopvoorwaarden en bovengenoemde Algemene   verkoopvoorwaarden, prevaleren de  Algemene  verkoopvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene    verkoopvoorwaarden van de Organisator en die van de locatiehouders, prevaleren de Algemene  verkoopvoorwaarden van de Organisator. Een kopie van de Algemene    verkoopvoorwaarden van de locatiehouders  of de Organisator is  op aanvraag verkrijgbaar bij de specifieke locatiehouders  of de Organisator.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de Overeenkomst

 

2.1 Nadat de Consument  een bestelling  heeft geplaatst voor één of meerdere Tent in je tuin-producten via Tent in je tuin zzp (via de website Tent in je tuin zzp en/of anderszins), verstrekt Tent in je tuin zzp  de benodigde vouchers  voor de toegang tot  een Tent in je tuin-product voor een bepaald Evenement.

 

2.2 De wijze van totstandkoming  van de overeenkomst:

 

I.Indien en wanneer de Consument en Tent in je tuin zzp  de datum van de bestelling, het aantal Tent in je tuin-producten en de prijs van het Tent in je tuin-product(en) en eventuele bijkomende kosten hebben vastgesteld, de reservering zal als “voorlopig”  worden opgenomen in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Tent in je tuin zzp;

 

 1. Overeenkomst is definitief als en wanneer Tent in je tuin zzp de betaling van  de Consument (of betalingsautorisatie) heeft ontvangen Voordat de betaling door Tent in je tuin zzp  is ontvangen, is er geen overeenkomst tot stand gekomen, ongeacht hoe de gebruiker  specifieke berichten interpreteert tijdens het bestelproces;

III. Indien de Overeenkomst tot stand kwam via de website  van Tent in je tuin zzp, zal de Overeenkomst per e-mail aan de Consument  worden bevestigd;

 

 1. Indien de Consument geen autorisatie van de betaling ontvangt   ,  ontvangt de Consument, hetzij per e-mail, hetzij per gewone post, een kennisgeving van het mislukken van de transactie en dat  de totstandkoming van de Overeenkomst is mislukt.

V.Indien Tent in je tuin zzp een redelijk vermoeden heeft  dat het om een frauduleuze betaling gaat, behoudt zij zich  het  recht  voor om de transactie te  annuleren en terug te sturen  .  Tent in je tuin zzp zal de Consument   hiervan op de hoogte stellen per e-mail die zal worden verzonden naar  het e-mailadres  dat  door de Consument bij Tent in je tuin zzp is geregistreerd.

 

2.3Een Bestelling is onherroepelijk voor de Consument. Het is niet mogelijk om een voltooide Overeenkomst aan wijzigingen te onderwerpen.

 

2.4Tent in je tuin zzp streeft ernaar  de Vouchers één week voor aanvang van  het evenement, na ontvangst van de volledige  betaling, aan de   Consument te bezorgen.   Indien de vouchers niet binnen de 7 dagen door de Consument  worden ontvangen, dient de Consument schriftelijk (per brief of e-mail) of  telefonisch contact op te nemen met Tent in je tuin zzp.   Na het verstrijken van die termijn  gaat Tent in je tuin zzp ervan uit dat de vouchers correct door de Consument zijn ontvangen.

 

2.5De Klant heeft geen herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is niet van  toepassing volgens  artikel 161.  Hoofdstuk 3 van  Richtlijn 2O11/83/EU betreffende consumentenrechten.

 

Artikel 3 Tent in je tuin-producten en Vouchers

3.1Tent in je tuin zzp heeft het volgende distributie/verkoopkanaal:

 

I.Online verkoop: verkoop via de website van de Organisator en/of Mediapartner van Tent in je tuin zzp;

 

3.2Nadat de bestelling is gevalideerd,  ontvangt de consument een samenvatting van de bestelling  per e-mail, op het e-mailadres  dat de consument heeft opgegeven.  Deze e-mail is uw bevestiging van de bestelling.

 

3.3Deze algemene  verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling, waarvan de consument op  de    hoogte wordt gesteld, vormen een wettelijke overeenkomst en maken deel uit van het geheel van contractuele verplichtingen  overeengekomen  door beide partijen. In geval van discrepanties met betrekking tot deze documenten,   prevaleren deze  algemene verkoopvoorwaarden.

 

3.4De  door Tent in je tuin zzp geleverde Vouchers  zijn en  blijven  eigendom van  tent in je tuin zzp en zullen door Tent in je tuin zzp  aan de Consument  worden geleverd onder de voorwaarde dat, zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming van Tent in je tuin zzp,  is het volgende niet toegestaan:

a.De vouchers aan derden te verkopen, dan  wel de vouchers  op enige andere wijze op commerciële wijze, direct of indirect, aan  derden aan te  bieden;

b.De vouchers in commerciële manifestaties aan te bieden  – op welke manier dan ook – of  de vouchers op een andere manier te verwijzen;

c.Als de situatie zoals beschreven in a. of b. plaats vindt tent in je tuin zzp de vouchers ongeldig zal  maken; houders van dergelijke vouchers wordt  de  toegang tot het Tent in je tuin-product ontzegd,  zonder recht op  schadevergoeding.

 

3.5 Daarnaast kan Tent in je tuin zzp de Consument ook een ‘nader te bepalen’ boete  opleggen.

 

3.6Alleen de houder van de voucher, die de voucher als eerste bij  aanvang van het evenement  presenteert, heeft toegang tot het Tent in je tuin-product.

 

3.7Tent in je tuin zzp en/of Organisator behouden zich het recht  voor om het aantal reserveringen voor Tent in je tuin producten te  beperken.  Reserveringen die deze limiet  overschrijden, worden aangepast/geannuleerd voor het eigen risico (boven het maximum) gereserveerde Tent in je tuin-producten.

 

3.8De extra  reserveringskosten kunnen verschillen op  basis van de manier en timing van aankopen.  Alle kosten staan vermeld in de bestelling.  Er zijn geen andere kosten dan de berekende kosten die worden weergegeven.

 

3.9 De prijzen van de Tent in je tuin-producten zijn aangegeven in euro’s.  Ze houden rekening met de btw-waarde van de dag van de bestelling.  Tent in je tuin zzp behoudt zich het recht voor om – met  goedkeuring van de consument – de prijzen op elk moment te wijzigen  , maar de facturering van de Tent in je tuin-producten  is gebaseerd op de tarieven die van kracht  zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Tent in je tuin-producten  beschikbaar  zijn  .

 

3.10Bij aankoop van een Tent in je tuin-product  wordt de betaling van een garantie gevraagd.  Deze garantie zal worden terugbetaald en/of  aan de Consument worden geretourneerd indien het Tent in je tuin-product op de locatie wordt achtergelaten  zoals het door de consument bij hem  in gebruik is genomen aankomst. De Consument en de vertegenwoordiger van Tent in je tuin zzp ter  plaatse controleren bij  aankomst samen de voorwaarden van het Tent in je tuin-product.  Tent in je tuin kan niet aansprakelijk  worden gesteld voor het  niet volledig terugbetalen van de aanbetaling, wanneer het Tent in je tuin-product niet correct is  achtergelaten. Bij vertrek neemt de Klant contact op met de vertegenwoordiger van Tent in je tuin zzp ter  plaatse om de voorwaarden van zijn Tent in je tuin-product te  controleren.  Tent in je tuin zzp heeft de definitieve beslissing over de (gedeeltelijke) impliceren van de garantie. De consument wordt  geïnformeerd over de impliceren van het statiegeld op de locatie zelf.  Als de consument bij zijn vertrek geen  contact opneemt met de vertegenwoordiger van Tent in je tuin zzp, kan er geen dialoog ontstaan over het  al dan niet impliceren van  de aanbetaling van de  Tent in je tuin-product.

 

3.11       Na ontvangst van de vouchers  wordt van de Consument verwacht dat  hij de vouchers  controleert  . In geval van een gebrekkige levering, bijvoorbeeld in het geval van onjuist weergegeven Tent in je tuin-producten of gebeurtenis, ontvangt de Consument  op zijn eerste schriftelijke verzoek en zonder extra kosten een nieuwe levering.  Een dergelijk verzoek moet relevante informatie en relevante redenen bevatten.  Indien de Consument  Tent in je tuin zzp niet binnen 5 dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, kan Tent in je tuin zzp  beslissen de vouchers niet in te wisselen.

 

3.12Tent in je tuin zzp  behoudt zich steeds het recht  voor om  Bestellingen van Consumenten te weigeren.

 

3.13De Vouchers voor Tent in je tuin-producten zijn geen geldig toegangsbewijs voor het Evenement en de camping.

 

Artikel 4  Betaalmethode en Annuleringsvoorwaarden

 

4.1Betaling geschiedt via de aanbieder MultiSafepay.

 

4.2De internetsites en/of het gedeelte van de website  dat is ontworpen om Tent in je tuins te huren  , zijn beveiligd, zodat uw gegevens niet kunnen worden misbruikt.

 

4.3Tent in je tuin zzp heeft bijkomende  veiligheidsmaatregelen  getroffen voor  het gebruik van betaalmethoden. Het kan dus zijn dat sommige betaalmethoden  niet  voor iedereen beschikbaar zijn.

 

4.4 Het plaatsen van een bestelling  kan   uiterlijk 5  werkdagen voor aanvang  van een festival. Wij betalen de bestelling terug, inclusief de terugbetaling en minus de annulering administratiekosten van€ 15,00 (incl. BTW)  die   in rekening worden gebracht voor het annuleren van een bestelling.  Annulering binnen 5   werkdagen na aanvang van het Evenement wordt niet  geaccepteerd en terugbetaald.

 

4.5Ukunt uw bestelling  annuleren door een e-mail te sturen naar info@tent in je tuin.com met vermelding van  uw naam, naam van het festival, bestelnummer  en gekochte artikelen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 

5.1Tent in je tuin zzp kan niet worden beschouwd als Organisator van het Evenement en is derhalve niet verantwoordelijk voor en geeft geen garanties op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de procedure in of rond de Locatie en  op grond daarvan geen enkele aansprakelijkheid ter zake aanvaardt  .

 

5.2Als en wanneer het Evenement  binnen een termijn van 5  werkdagen voor aanvang  van het Evenement  door de Organisator of de  Locatiehouder  wordt geannuleerd, zal Tent in je tuin zzp  de  Consument. In geval van terugbetaling  zal deze nooit  meer bedragen dan de prijs van het gekochte Tent in je tuin-product, inclusief de betaalde aanbetaling, indien deze aantoonbaar  is voldaan aan Tent in je tuin zzp.  Eventuele extra reserveringskosten  betaald door de Consument voor het  gebruik van tent in je tuin zzp diensten  worden niet terugbetaald.   Tent in je tuin zzp aanvaardt geen  aansprakelijkheid voor enige, direct of indirect gemaakte kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die de Consument mocht lijden.

 

5.3Als en voor zover Tent in je tuin zzp  het door de Consument betaalde bedrag ter zake van de levering van de Tent in je tuin voor het Evenement  heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en  deze laatste  is niet bereid of in staat om het betreffende bedrag aan Tent in je tuin zzp  te  restitueren in geval van annulering van het Evenement, Tent in je tuin zzp is niet gehouden tot restitutie van het betaalde  bedrag  aan Tent in je tuin zzp door de Consument.

 

5.4Tent in je tuin zzp kan nooit aansprakelijk worden gesteld  voor enige schade als gevolg van overlijden, letsel, ongevallen, pijn, verlies, schade of diefstal veroorzaakt door de Consument voor , tijdens of na een bezoek aan het Evenement of  de Locatie.

 

5.5  Indien tent in je tuin zzp door overmacht  niet aan  (een deel van) haar  verplichtingen jegens de Consument kan voldoen, kan de Consument  in dit geval op geen enkele wijze aanspraak maken op enig recht op schadevergoeding.

 

 5.6 Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, oorlogsdreiging en onrust, belemmerende maatregelen van zowel binnenlandse als  buitenlandse overheden, overlijden van één of meerdere leden van de koninklijke familie, ernstige calamiteiten, branden , stakingen, uitval van en  schade aan  apparatuur en apparatuur van controlesystemen, obstructie / staking van transport, overstromingen, uitsluitingen en sabotage en  onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- als  buitenland   in het algemeen, waardoor nakoming  van  de Overeenkomst in redelijkheid niet meer van Tent in je tuin zzp kan  worden  gevergd.

 

5.7Tent in je tuin zzp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan vouchers door de Consument door welke oorzaak dan ook.  Vanaf het moment dat de voucher  aan de klant ter beschikking wordt gesteld, is het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de voucher voor de Consument.

 

5.8Tent in je tuin  zzp is niet aansprakelijk voor de aankoop en het gebruik van een Tent in je tuin-product dat niet  door Tent in je tuin zzp tot stand is gekomen;  Tent in je tuin zzp is evenmin  aansprakelijk voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van  de Consument,  niet volledig  door Tent in je tuin zzp  worden afgewikkeld en waarbij  een derde,  zoals een kassa op de Locatie, direct  of indirect bij betrokken is.

 

5.9Wanneer de consument de vouchers niet (tijdig)   ontvangt, is Tent in je tuin zzp niet aansprakelijk voor direct of indirect gemaakte kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade  die de  Klant toebrengt. kan eronder lijden.

 

5.1 Voor zover  aansprakelijkheid van Tent in je tuin zzp uitgesloten of beperkt is,  geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de personeelsleden en/of assistenten van Tent in je tuin zzp.

 

Artikel 6 Privacy

 

6.1Tent in je tuin zzp verwerkt de persoonsgegevens  van de Consument in overeenstemming met de Algemene  Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

6.2De gegevens  worden automatisch opgeslagen en verwerkt en zullen worden gebruikt om de Overeenkomst  te  verduidelijken, te ontwerpen of te wijzigen  voor zover tent in je tuin zzp dit nodig acht.

 

6.3Als de Consument specifiek toestemming geeft,  worden deze gegevens  gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derden  uitgevoerd. De Consument heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden en commerciële doeleinden. Op  eerste verzoek van de Consument zal Tent in je tuin zzp  deze wijze van gegevensverwerking onmiddellijk beëindigen.

 

6.4 De  Organisator en Locatiehouder  behouden zich  te allen tijde het recht voor om video- en/of geluidsopnamen  van het Evenement te maken  . De Consument verklaart op  de hoogte te zijn  van en akkoord te gaan met het bovenstaande en doet afstand van het recht om zich te verzetten tegen  het gebruik van zijn/haar portret/beeltenis in het kader van  de publicatie of reproductie van deze afbeeldingen.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, het logo en alle tekst en (reclame)muziek alsmede de bedrijfsformule  in het algemeen gebruikt door Tent in je tuin zzp, berusten bij Tent in je tuin zzp. Het is de Consument niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tent in je tuin zzp.

 

7.2 Alle intellectuele eigendomsrechten  met betrekking tot  de naam van het Evenement, de Locatie, logo’s e.d. berusten bij de Organisator of de oorspronkelijke wettelijke eigenaren van het Evenement of de Locatiehouder  . Het is de Consument niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te maken en/of te dupliceren of anderszins te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken  rechthebbenden.

 

Artikel 8 Gedragsregels organisatoren en locaties

 

8.1  De Consument dient  zich te allen tijde te houden aan  de gedragsregels van de Organisator en  Locatiehouder met betrekking tot het Evenement  waarvoor Tent in je tuin zzp  de Tent in je tuin-producten levert.

 

 8.2 Voorafgaand aan het Evenement  zijn de Organisator, Locatiehouder, beveiligingspersoneel en/of de politie gerechtigd de Consument  te  fouilleren op het bezit van niet-toegestane zaken en  in beslag te nemen. , zodra toestemming is verleend.  Indien de gevraagde toestemming niet wordt  verleend,  hebben organisator, beveiligingspersoneel  en/of de politie het recht  deze persoon de toegang tot  het evenement te ontzeggen.

 

Artikel 9 Wijziging Algemene   verkoopvoorwaarden

 

9.1 Tent in je tuin zzp behoudt zich het recht voor om  deze Algemene verkoopsvoorwaarden te  wijzigen  . Deze wijzigingen  zullen  onmiddellijk van kracht  zijn  nadat de nieuwe algemene  verkoopsvoorwaarden op de website van  Tent in je tuin zzp zijn geplaatst.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

10.1 De algemene  verkoopvoorwaarden en contractuele verplichtingen tussen Tent in je tuin zzp en de consument zijn onderworpen aan  het Nederlands recht.   Elk geschil met betrekking tot interpretatie, effectuatie of  de vervalsing van deze algemene  voorwaarden, zal, bij  gebreke van  een minnelijke schikking, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Privacy Statement

 

 

Wie is Tent In Je Tuin

 

Tent In Je Tuin: ZZP bedrijf Tent In Je Tuin, gevestigd en kantoorhoudende te Coendersstraat 7, 7622 XX Borne, KvK-nummer 85411507, BTW nummer NL004094674B53

 

Wat doen wij

 

Tent In Je Tuin ontwerpt, ontwikkelt, fabriceert en verhuurt tenten en aanverwante artikelen in de breedste zin van het woord. Tent In Je Tuin richt zich daarbij vooral op de consumer to consumer markt. Op onze website www.Tent In Je Tuin.com vind je meer informatie van onze diensten en producten.

 

Privacy

 

Tent In Je Tuin hecht veel waarde aan jouw privacy en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met administratie@tentinjetuin.nl

 

Persoonsgegevens

 

Met persoonsgegevens bedoelen wij gegevens die iets over jou zeggen en waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens zijn onder andere naam en (e-mail)adres. Een telefoonnummer en IP-adres zijn ook persoonsgegevens.

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens voor verschillende doelen. In het onderstaande overzicht hebben wij uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke doelen.

 

Persoonsgegevens            

 

Contactgegevens en persoonsgegevens van klanten/potentiële klanten. Zoals o.a. voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, etc.

 

Doeleinden

 

 • Wij gebruiken deze gegevens om een offerte op te maken op basis van een aanvraag of bestelling.
 • Wij gebruiken je gegevens voor onze financiële administratie
 • Wij gebruiken deze gegevens om nieuwsbrieven te versturen aan personen die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven.
 • Wij gebruiken deze gegevens om een afspraak bij u op het terrein te bevestigen.
 • Wij gebruiken deze gegevens voor onze marketing- en verhuur activiteiten.

Beveiliging van jouw gegevens

 

We doen onze uiterste best om jouw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. We hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te bespreken:

 • Wij hebben onze systemen beveiligd en investeren in onze systemen, procedures en mensen.
 • We zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van jouw gegevens.
 • We trainen ons personeel om veilig om te gaan met jouw gegevens.
 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsovereenkomst gesloten.
 • Persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar in een afgeschermde omgeving.

Op basis waarvan verwerken wij jouw gegevens?

 

Wij mogen jouw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de regelgeving is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 

 • Uitvoering van de overeenkomst: Wij hebben gegevens nodig voor het uitbrengen van een offerte of het sluiten van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang: Wij mogen jouw gegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben, bijvoorbeeld voor het verzenden van bepaalde nieuwsberichten. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om jouw gegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af.
 • Toestemming: Op grond van door jou gegeven toestemming verwerken wij jouw gegevens, zoals het versturen van nieuwsbrieven. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 

Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor de genoemde doeleinden:

 

 • Persoonsgegevens van sollicitanten – deze gegevens bewaren wij zo lang als noodzakelijk is voor dit
 • Persoonsgegevens van klanten – deze gegevens bewaren wij zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde.
 • Persoonsgegevens in financiële administratie – deze gegevens bewaren wij zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde.
 • Overige gegevens– wij bewaren overige persoonsgegevens alleen zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden. Wij verwijderen persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

 

Wij maken gebruik van dienstverleners die in opdracht van ons werkzaamheden verrichten en jouw gegevens verwerken. We geven alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de diensten te verrichten zoals het versturen van nieuwbrieven via e-mail en het verwerken van jouw gegevens in ons klanten relatiemanagement systeem. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en sluiten verwerkersovereenkomsten met deze partijen. In deze verwerkersovereenkomsten is vastgelegd wat deze partijen met persoonsgegevens mogen doen en, hoe zij de gegevens moeten beveiligen en wanneer de gegevens verwijderd moeten worden.

 

Wat zijn jouw rechten?

 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Tent In Je Tuin over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Tent In Je Tuin. Je kunt verzoeken dat Tent In Je Tuin je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Tent In Je Tuin te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Tent In Je Tuin of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Tent In Je Tuin te verkrijgen.

 

Toestemming intrekken

 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tent In Je Tuin je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Recht van verzet tegen Direct Marketing

 

Als je geen aanbiedingen voor en diensten meer wilt ontvangen, dan kan je je hier altijd voor uitschrijven. Dat kan eenvoudig via ieder marketingbericht.

 

Recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van gegevens)

 

Wil je de gegevens die jij aan ons hebt gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst weer ontvangen? Dat kan, maar alleen als we jouw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten. Dat heet ‘dataportabiliteit’.

 

Cookies

 

Een cookie of vergelijkbare andere technieken zoals tracking pixels, fingerprint devices, etc (“cookies”) is een tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de computer, tablet of smartphone of ander apparaat (hierna apparaat) wordt opgeslagen. De cookies die via de website van Tent In Je Tuin worden geplaatst kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Met behulp van de cookies die worden geplaatst en worden uitgelezen kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Daarnaast kunnen wij bijhouden welke pagina’s van onze website jij bezoekt en gegevens koppelen voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

 

Cookies die wij gebruiken

 

Functionele cookies:

Hiermee zorgen wij ervoor dat de website goed werkt. Functionele cookies gebruiken wij voor:

 

 • Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie
 • Het afstemmen van het formaat van je browser op de resolutiegegevens van je scherm
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website

Analytische cookies:

Met deze cookies brengen wij het gebruik van de website in kaart om de kwaliteit, effectiviteit en de beleving te verbeteren. Wij gebruiken analytische cookies om onze website te optimaliseren. Dat doen we bijvoorbeeld door:

 

 • Bijhouden van het aantal bezoekers op de website
 • Hoe lang bezoekers op onze website zijn
 • Welke webpagina’s bezoekers bekijken

Marketing en advertentiecookies:

Door het plaatsen van marketingcookies kunnen wij je gerichte aanbiedingen doen en inhoud tonen die voor jou relevant is. Wij proberen de advertenties zo goed mogelijk bij jouw interesse te laten aansluiten. Deze cookies zetten wij bijvoorbeeld in om nieuws te delen of relevante producten te laten zien. Hiervoor gebruiken wij ook social media cookies.

Cookies die door derden worden geplaatst

 

Voor cookies die derde partijen en social media plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen verwijzen wij je naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Zie daarvoor ook het overzicht cookies. Deze verklaringen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Tent In Je Tuin heeft daar geen invloed op.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Voor het plaatsen en uitlezen van functionele cookies en analytische cookies die geen of geringe gevolgen voor de privacy van bezoekers hebben is geen voorafgaande toestemming vereist. Deze cookies mogen bij een bezoek aan onze website altijd worden geplaatst en kunnen niet worden uitgeschakeld

 

Voor het plaatsen en uitlezen van overige analytische, marketing en advertentiecookies en social media cookies vragen wij je toestemming voordat wij deze cookies plaatsen en uitlezen. Deze toestemming kun je geven door middel van onze cookiebanner. Toestemming kun je later altijd wijzigen.

 

Met de cookies waarbij wij persoonsgegevens verwerken en je persoonlijke voorkeuren verzamelen, combineren of analyseren verwerken wij je gegevens. Voor elke verwerking van persoonsgegevens hebben wij een grondslag zoals hiervoor vermeld.

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

 

Als je geen cookies wilt, dan kun je je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. Het wijzigen van de voorkeursinstelling van cookies kan mogelijk invloed hebben op het functioneren van de website.

 

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je bij de instellingen van je browser.

 

Heb je een vraag?

 

Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze Privacy- en cookieverklaring. Dat kan via: administratie@tentinjetuin.nl Wij helpen je graag. Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens? Dan kun je een klacht indienen bij de directie via de contactgegevens onderaan deze Privacy- en cookieverklaring. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze Privacy- en cookieverklaring:

 

Deze Privacy- en cookieverklaring is op 26 maart 2022 vastgesteld. Wij kunnen onze Privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd updaten.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities 1.1 Tent In Je Tuin: ZZP bedrijf Tent In Je Tuin, gevestigd en kantoorhoudende te Coendersstraat 7, 7622 XX Borne, KvK-nummer 85411507, BTW nummer NL004094674B53. 1.2 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tent In Je Tuin een overeenkomst sluit, althans wenst te sluiten met betrekking tot de huur of koop van één of meerdere tenten en/of andere verplaatsbare accommodaties en/of onderdelen daarvan, de organisatie van een event en/of (festival)camping en de huur en/of koop van bij voornoemde tenten, accommodaties, events of campings horende zaken; 1.3 Partijen: Tent In Je Tuin en Klant; 1.4 Schriftelijk: Op schrift of per digitaal medium, waaronder, maar niet uitsluitend e-mail;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of aanbiedingen afkomstig van Tent In Je Tuin en alle overeenkomsten tussen Tent In Je Tuin en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing als voor de uitvoering door Tent In Je Tuin derden dienen te worden betrokken. 2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Algemeen 3.1 Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Tent In Je Tuin en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 3.2 Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 3.3 Als Tent In Je Tuin niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tent In Je Tuin in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 4. Offertes en/of aanbiedingen 4.1 Alle offertes en/of aanbiedingen van Tent In Je Tuin zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. 4.2 Tent In Je Tuin kan niet aan een offerte/aanbieding worden gehouden als de Klant redelijkerwijs kan begrijpen of had moeten begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4.3 Afbeeldingen, specificaties en gegevens vermeld in het aanbod zijn indicatief, zodat daar geen rechten aan kunnen worden ontleend, waaronder, maar niet uitsluitend het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of het recht op schadevergoeding.

 

4.4 De in een aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4.5 Reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten en overige kosten worden door Tent In Je Tuin zoveel mogelijk vooraf vastgesteld en vermeld in het aanbod als van toepassing. 4.6 Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dan is Tent In Je Tuin daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tent In Je Tuin de afwijkende aanvaarding uitdrukkelijk en schriftelijk accepteert. 4.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tent In Je Tuin niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 4.8 Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 5. Overeenkomst 5.1 De overeenkomst tussen Tent In Je Tuin en Klant komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant en, als van toepassing, het aanvullend voldoen door Klant aan door Tent In Je Tuin uitdrukkelijk en schriftelijk gestelde voorwaarden. 5.2 Tent In Je Tuin treft passende technische maatregelen ter beveiliging van haar site, de elektronische overdracht van data en elektronisch betalingsverkeer via haar site.

 

Artikel 6. Contractduur en termijnen 6.1 De overeenkomst tussen Tent In Je Tuin en de Klant wordt eenmalig aangegaan of voor een in de overeenkomst bepaalde tijd, welke zal gaan lopen op een in de overeenkomst overeengekomen tijdstip, tenzij partijen later uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 6.2 Is voor de uitvoering van bepaalde diensten en/of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Tent In Je Tuin derhalve uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke te stellen. Tent In Je Tuin dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 7. Inspanningsverplichting 7.1 Tent In Je Tuin spant zich in de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

Artikel 8. Derden namens Tent In Je Tuin 8.1 Tent In Je Tuin heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 8.2 Als door Tent In Je Tuin of door Tent In Je Tuin ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door de medewerkers van die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 9. Levering en/of terbeschikkingstelling 9.1 Als tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken worden geleverd en/of ter beschikking worden gesteld aan Klant geschiedt levering door Tent In Je Tuin op een door Tent In Je Tuin te bepalen locatie en op een door Tent In Je Tuin te bepalen moment tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 9.2 De Klant is verplicht de tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken af/aan te nemen op de locatie waar en op het moment waarop deze worden geleverd en/of ter beschikking worden gesteld. 9.3 De Klant dient op het moment van de levering van tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken en/of terbeschikkingstelling daarvan te onderzoeken of deze beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk althans binnen drie uur na levering en/of terbeschikkingstelling, gespecificeerd schriftelijk aan Tent In Je Tuin te berichten. Vanaf het moment van ingebruikneming van de tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken vervalt het recht tot reclameren. 9.4 Als de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en/of ter beschikkingstelling, dan is Tent In Je Tuin gerechtigd de tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken aan de Klant zijn geleverd en/of ter beschikking staan. 9.5. Een verhuurde tent en/of verplaatsbare accommodatie bevindt zich op een door Tent In Je Tuin te bepalen locatie tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Als is overeengekomen dat de Klant de locatie kiest, dan draagt de Klant de aan deze locatie verbonden risico’s en komt eventuele schade die het gevolg is van de gekozen locatie voor rekening van de Klant; 9.6 Een aan de Klant verhuurde tent en/of verplaatsbare accommodatie zal door de Klant niet worden onderverhuurd, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door Tent In Je Tuin.

 

Artikel 10. Fasen 10.1 Tent In Je Tuin is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 10.2 Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tent In Je Tuin de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of de factuur en/of facturen van het daaraan voorafgaande (volledig) heeft voldaan.

 

Artikel 11. Informatieplicht Klant 11.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tent In Je Tuin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tent In Je Tuin worden verstrekt. 11.2 Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tent In Je Tuin zijn verstrekt, heeft Tent In Je Tuin het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven te factureren.

 

11.3 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Tent In Je Tuin ter beschikking heeft gesteld die zij nodig heeft om uitvoering te geven aan de overeenkomst. 11.4 Als Klant onjuiste gegevens verstrekt wordt deze geacht niet aan de informatieverplichting te hebben voldaan.

 

Artikel 12. Wijziging 12.1 Als Tent In Je Tuin of Klant tijdens de uitvoering van de overeenkomst van mening is dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen, dan zal de ene partij de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg. 12.2 Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van daartoe bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd of dient te worden gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, heeft Tent In Je Tuin het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Tent In Je Tuin zal Klant daarover zoveel mogelijk van tevoren inlichten en daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 12.3 Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. 12.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tent In Je Tuin een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren mits zij hiervoor een redelijke grond aandraagt. 12.5 Wijzigingen van de overeenkomst worden uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 13.1 Tent In Je Tuin is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst op te zeggen en/of de overeenkomst te ontbinden, als: a. de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt, en/of; b. na het sluiten van de overeenkomst Tent In Je Tuin ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, en/of; c. als de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is en/of; d. als door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Tent In Je Tuin kan worden gevergd dat zij de overeenkomst nakomt. 13.2 Voorts is Tent In Je Tuin bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tent In Je Tuin kan worden gevergd. 13.3 Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tent In Je Tuin op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Als Tent In Je Tuin de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 13.4 Als Tent In Je Tuin tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten aan de kant van de Klant.

 

13.5 Als de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Klant verplicht aan Tent In Je Tuin de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt. 13.6 Als Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Tent In Je Tuin gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, wel gehouden is tot vergoeding van schade en/of kosten aan de kant van Tent In Je Tuin. 13.7 Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tent In Je Tuin, zal Tent In Je Tuin in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Tent In Je Tuin extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Tent In Je Tuin gestelde termijn te voldoen. 13.8 Als de Klant geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zal Klant niettemin gehouden zijn aan Tent In Je Tuin de gehele overeengekomen prijs te voldoen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen. In uitzondering op het voorgaande hanteert Tent In Je Tuin in het geval van opzegging door een consument de volgende staffel bij: – 3 maanden voor de overeengekomen levering/terbeschikkingstelling: 30 % verschuldigd; – 1 maand voor de overeengekomen levering/terbeschikkingstelling: 70 % verschuldigd; – 2 weken voor de overeengekomen levering/terbeschikkingstelling: 100 % verschuldigd; 13.9 Artikel 6:230p sub e BW wordt uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Klant heeft geen recht de overeenkomst te ontbinden gezien de aard van de overeenkomst.

 

Artikel 14. Overmacht 14.1 Tent In Je Tuin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. 14.3 Tent In Je Tuin kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 14.4 Voor zover Tent In Je Tuin ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tent In Je Tuin gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen binnen de daarvoor door Tent In Je Tuin gestelde termijn.

 

Artikel 15. Borg 15.1 Tent In Je Tuin is gerechtigd een borg bij Klant in rekening te brengen. Deze borg is verschuldigd naast de door de Klant te betalen prijs. Deze borg dient gelijktijdig met de factuur of de eerste deelbetaling daarvan, aan Tent In Je Tuin te worden voldaan. 15.2 De hoogte van de borg wordt door Tent In Je Tuin bepaald en Tent In Je Tuin zal de hoogte van de borg zo spoedig mogelijk aan de Klant bekend maken.

 

15.3 Als gehuurde/ter beschikking gestelde tenten/verplaatsbare accommodaties en/of andere zaken door Klant onbeschadigd wordt/worden opgeleverd en Tent In Je Tuin geen extra kosten heeft hoeft te maken door toedoen van de Klant, zal de borg aan de Klant worden geretourneerd. Als tenten/verplaatsbare accommodaties en/of zaken wel beschadigd zijn, althans Tent In Je Tuin kosten heeft moeten maken door toedoen van de Klant, dan zal Tent In Je Tuin deze schade/kosten verrekenen met de borg. Als de borg niet voldoende is om de schade/kosten te dekken behoudt Tent In Je Tuin zich het recht voor om de Klant voor de niet gedekte schade/kosten aan te spreken.

 

Artikel 16. Betaling 16.1 Voldoening van een factuur/aan Tent In Je Tuin verschuldigd bedrag geschiedt op een door Tent In Je Tuin aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd binnen een door Tent In Je Tuin gestelde termijn, tenzij schriftelijk anders door Tent In Je Tuin aangegeven.

 

Artikel 17. Incassokosten 17.1 Als Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 17.2 Tent In Je Tuin heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Tent In Je Tuin kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tent In Je Tuin kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 17.3 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tent In Je Tuin verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 17.4 Als de Klant in gebreke of in verzuim is voor wat betreft de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Als Tent In Je Tuin echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 18. Eigendoms (voorbehoud) 18.1 Het door, in het kader van een koopovereenkomst, Tent In Je Tuin geleverde blijft eigendom van Tent In Je Tuin totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Tent In Je Tuin gesloten koopovereenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

18.2 Het door Tent In Je Tuin ter beschikking gestelde en/of geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt en/of eigendom is van Tent In Je Tuin mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden en/of eigendommen van Tent In Je Tuin of op enige andere wijze te bezwaren. 18.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tent In Je Tuin veilig te stellen. Als derden  beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde/op de eigendommen van Tent In Je Tuin of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Tent In Je Tuin daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brandschade en/of waterschade en ook tegen diefstal en/of vernieling en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Tent In Je Tuin ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Tent In Je Tuin gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er tegenover, Tent In Je Tuin bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 18.4 Voor het geval Tent In Je Tuin zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Tent In Je Tuin en door Tent In Je Tuin aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tent In Je Tuin zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 19. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 19.1 De door Tent In Je Tuin te leveren en/of ter beschikking te stellen tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Tent In Je Tuin kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 19.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één dag voor levensmiddelen en gebruiksartikelen (zoals plastic wegwerpbestek) na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit en/of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Als de door Tent In Je Tuin verstrekte garantie een tent/verplaatsbare accommodatie en/of zaak betreft die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 19.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud van het geleverde en/of ter beschikking gestelde door de Klant en/of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tent In Je Tuin, de Klant of derden aan het geleverde/ter beschikking gestelde wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben (getracht) te bevestigd (bevestigen) die daaraan niet bevestigd dienen te worden of andere dan op voorgeschreven wijze ver- of bewerking.

 

De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe als er een causaal verband is met omstandigheden waar Tent In Je Tuin geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 19.4 De Klant is gehouden om op de in artikel 9.3 van deze voorwaarden beschreven wijze bij levering en/of terbeschikkingstelling onderzoek te doen aan het geleverde/terbeschikkinggestelde en als van toepassing op de in deze artikelen genoemde wijze te reclameren. 19.5 Als onderzoek en/of reclamatie later plaatsvindt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of een vervangende vergoeding. 19.6 Als vast komt te staan dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Tent In Je Tuin de gebrekkige tent, verplaatsbare accommodatie en/of zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan of, als retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, herstellen/vervangen of of een vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Een vervangende vergoeding wordt binnen vier weken na de reclamatie aan Klant voldaan. 19.7 Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Tent In Je Tuin, integraal voor rekening van de Klant. 19.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden. 19.9 De verjaringstermijn van vorderingen op Tent In Je Tuin en de door Tent In Je Tuin bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, bedraagt twee jaar, tenzij dwingendrechtelijk anders bepaalt.

 

Artikel 20. Aansprakelijkheid Tent In Je Tuin 20.1 Als Tent In Je Tuin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 20.2 Tent In Je Tuin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tent In Je Tuin is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 20.3 Als Tent In Je Tuin aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tent In Je Tuin beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 20.4 De aansprakelijkheid van Tent In Je Tuin is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 20.5 Tent In Je Tuin is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 20.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tent In Je Tuin of door haar ingeschakelde derden. 20.7 Als er barbecues onder het verhuurde en/of verkochte en geleverde vallen dient de Klant zorg te dragen voor een vlakke stevige ondergrond. Als de Klant dit niet zal doen is Tent In Je Tuin niet aansprakelijk voor eventuele brandschade aan de kant van de Klant of derden. 20.8 Als het aan de Klant verhuurde en/of verkochte en geleverde door de Klant niet wordt gebruikt overeenkomstig het normaal gebruik en/of instructie en/of aanwijzingen van

 

Tent In Je Tuin, dan is Tent In Je Tuin niet aansprakelijk voor eventuele schade die door dit gebruik zal ontstaan aan de kant van de Klant of derden. 20.9 Tent In Je Tuin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waterschade, brandschade, diefstal en/of vernieling. 20.10 De Klant dient zelf afdoende verzekerd te zijn. Als dit niet het geval is komt dit voor rekening en risico van de Klant, Tent In Je Tuin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op dit punt.

 

Artikel 21. Aansprakelijkheid Klant 21.1 Schade aan gehuurde en/of ter beschikking gestelde tenten, verplaatsbare accommodaties en/of zaken veroorzaakt door Klant of voor risico van de klant zal op de Klant worden verhaald, in eerste plaats door verrekening met de aan Tent In Je Tuin voldane borgsom. 22.2 Onder schade wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan schoonmaak- en/of herstelkosten veroorzaakt door vocht- en/of brandvlekken en/of verkleuringen en/of plakresten als gevolg van het ophangen van (afgevende) materialen en brandschade door verlichting welke door de Klant is aangebracht.

 

Artikel 22. Vrijwaring 22.1 De Klant vrijwaart Tent In Je Tuin voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Tent In Je Tuin toerekenbaar is. Als Tent In Je Tuin uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Tent In Je Tuin zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tent In Je Tuin, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tent In Je Tuin en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 23. Intellectuele eigendom 23.1 Tent In Je Tuin behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

 

Artikel 24. Toepasselijk recht en geschillen 24.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tent In Je Tuin partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 24.2 De rechtbank, sector kanton, locatie Apeldoorn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tent In Je Tuin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 25. Vindplaats en wijziging voorwaarden 25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 25.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Belangrijke dingen in het kort             

Hier vind je de belangrijkste zaken uit bovenstaande categorieën, zoals brandveiligheid, Covid-19 etc.

Brandveiligheid; niet met open vuur in of nabij de tent komen. Dat is levensgevaarlijk. Tentdoek is brandbaar. Dus ook goed opletten met smeulende kolen en rondschietende vonken van het barbecueën en de vuurkorven in de tuin.                                                                                                        

Schoonmaken; doe maar liever niet. Als er wat vies is geworden, laat ons dat dan maar opruimen en wegpoetsen. Mocht u het toch niet kunnen laten, gebruik dan nooit (vloeibare) zeepproducten. Zepen hebben oplossende eigenschappen waarmee u het tentdoek onherstelbaar beschadigd en de waterdichtheid afneemt of zelfs volledig wegneemt. Dus ook geen bellenblazen!                                                                                                           

Wat niet doen met de tent; de tent zelf verplaatsen, onbeheerd achterlaten of afbreken. Lief dat u het ons makkelijk wilt maken, maar deze tenten zijn door ons zelf met de hand gemaakt en erg kostbaar. Daarnaast moet je ook echt weten wat je doet om schade te voorkomen. Door u aangerichte schade en of verlies wordt op u verhaald.                                                                                                      

Insecten; Insecten lopen overal en dus ook in uw tuin. De tent kan niet hermetisch worden afgesloten en daardoor zult u merken dat er weleens insecten door de tent kruipen. Bent u niet zo’n buitenmens of heeft u zelfs een fobie voor insecten, hang dan een klamboe in de nok van de tent zodat u insectvrij kunt slapen. (Klamboe is bij ons te huur)                                                                                               

Scherpe voorwerpen; houdt scherpe voorwerpen uit de buurt van de tent. Gaten zijn makkelijk gemaakt door een scherpe punt, waardoor bijvoorbeeld de bodem lek raakt. Dus ook geen scherpe nagels van huisdieren op de tentbodem toestaan.

Elektrische apparaten, telefoon opladers etc. liever niet in de tent. Er bestaat altijd het risico op kortsluiting, dus niet doen.                                   

Noodweer, ga niet met storm en of bliksem in de tent zitten.

De tent mag nooit onbeheerd achtergelaten worden.

tent-in-je-tuin kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van de via Tent-in-je-tuin geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan. Gebruik van de tent geschiedt geheel voor eigen risico. 

Uitspraken van medewerkers van Tent-in-je-tuin betreffende aansprakelijkheid binden Tent-in-je-tuin niet.                                                                                     

Als een medewerker van tent-in-je-tuin door ziekte of andere dringende redenen verhinderd is zijn/haar werk te doen, zal er zo spoedig mogelijk voor vervanging worden gezorgd. In het geval dat dit niet direct geregeld kan worden, accepteert Tent-in-je-tuin geen aansprakelijkheid voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten.                                                                                                          

In de door tent-in-je-tuin aangeboden accommodaties is het niet toegestaan te roken.               

Overig                

Hier vind je informatie over overige zaken die geen betrekking hebben op alle bovenstaande categorieën, zoals klachtenregelingen etc.

Nederlands recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. 

Ik heb een klacht

Indien aanleiding voor een gerechtvaardigde klacht blijft bestaan, dient deze uiterlijk binnen 8 weken na de laatste overnachting in de accommodatie schriftelijk (per e-mail) te worden ingediend, t.a.v. afdeling service (teun@tentinjetuin.nl). Klachten die buiten deze termijn naar tent-in-je-tuin worden gezonden worden niet in behandeling genomen. Telefonische klachten en klachtmeldingen op een social-media kanaal kan tent-in-je-tuin niet in behandeling nemen.

Je gaat akkoord met

Door akkoord te gaan met de Algemene boekingsvoorwaarden ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden.

Door akkoord te gaan met de Algemene boekingsvoorwaarden ga je ook akkoord met de Privacy policy van Tent-in-je-tuin.